Stadgar

gsv-logo-vit-bla
STADGAR

Stadgar för Göteborgs Symfonikers Vänner (Org nr 857204-7291).
Ersätter de ursprungliga, vid konstituerande sammanträde 1985-05-13 godkända stadgarna,
vilka blev föremål för ändring vid årsmötena 1987-03-24 och 2009-03-23.

§ 1 Namn
Föreningens namn är Göteborgs Symfonikers Vänner.

§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att stödja Göteborgs Symfoniker i deras
verksamhet såväl ekonomiskt som opinionsmässigt. Den skall icke
engagera sig i programval, konstnärliga frågor eller annat som kan
påverka orkesterns frihet och integritet.

§ 3 Verksamhet
FFöreningen äger driva all sådan verksamhet som kan tjäna dess ändamål.
För finansiering därav må den förutom årsavgifter mottaga och förvalta
penningmedel, värdepapper och annan fast eller lös egendom som kan
komma att anslås, skänkas eller testamenteras.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av såväl fysisk som juridisk person genom
inbetalning till föreningen av den på årsmöte fastställda årsavgiften.
Medlemskap upphör om avgiften icke blivit erlagd senast 30 juni.

§ 5 Styrelse
Styrelsen har sitt säte i Göteborg och skall bestå av högst elva ordinarie
ledamöter. Av dem utser föreningens årsmöte en styrelseordförande och
ytterligare högst åtta ledamöter för en period av ett år. Göteborgs
Symfoniker AB utser en ordinarie ledamot i ledande ställning och denne
utser sin suppleant.

Styrelsen skall på ordförandens kallelse sammanträda minst fyra gånger
årligen. Den skall också sammanträda om detta påfordras av minst tre
ordinarie styrelseledamöter. Kallelse skall ske skriftligen och vara
ledamot tillhanda senast en vecka före mötesdagen.

Styrelsen är beslutför när minst sex ledamöter är närvarande och eniga
om att beslut skall tagas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör samt övrig ledamot som styrelsen utser, i samtliga
fall två i förening; dock må kassör eller annan ledamot ensam kunna
teckna firman för rutinmässiga transaktioner i den utsträckning styrelsen
beslutar.

§ 7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång.
Styrelsens kallelse till mötet med uppgift om förekommande ärenden
skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötesdagen.
Röstberättigade är enbart de medlemmar som är personligen närvarande
vid mötet, och som mötets beslut gäller den mening om vilken flertalet
röstande förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom
vid personval, då lottning skall avgöra.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Prövning av dess stadgeenliga sammankallande
3. Val av två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden
justera protokollet
4. Godkännande av dagordning
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
av styrelsens förslag till vinstdisposition
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
8. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter enligt § 5
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
10. Val av ledamöter till valberedning
11. Fastställande av årsavgifter för nästkommande räkenskapsår
12. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutits till årsmötet samt
av frågor som väckts av föreningsmedlem. För att sådan fråga skall
behandlas skall anmälan ha kommit styrelsen tillhanda senast en
vecka före årsmötet.

§ 8 Extra sammanträden
EExtra sammanträden med föreningens medlemmar skall hållas då
styrelsen anser detta erforderligt eller då sådant sammanträde påkallas
av minst femtio medlemmar. I fråga om kallelse, rösträtt och beslutsfattande
skall samma bestämmelse gälla som vid ordinarie årsmöte.

§ 9 Årsredovisning
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
Den redovisning för varje sådant år som det enligt § 7 åligger styrelsen
att avge skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
Årsredovisningen, underskriven av styrelsens ledamöter, skall vara
lämnad till revisorerna före den 31 nästföljande januari.

§ 10 Revision
De på årsmötet valda revisorerna skall efter sin granskning av styrelsens
förvaltning och redovisning avge berättelse som i underskrivet skick
lämnas till styrelsen senast fyra veckor efter det att årsredovisningen
kommit dem tillhanda.

§ 11 Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar skall ske på årsmöte och beslut därom
fattas med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

§ 12 Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen. För beslut
därom fordras att frågan behandlas av två på varandra följande årsmöten
samt att förslaget vid varje tillfälle biträdes av minst två tredjedelar av
antalet avgivna röster. Efter en upplösning skall föreningens tillgångar
tillfalla Göteborgs Symfoniker.